Poznajemy patronów naszych ulic
02.05.2008.

Wielki Kack z pereferyjnej dzielnicy Gdyni sta? si? jedn? z najpi?kniejszych dzielnic miasta, doskonale skomunikowany, w bezpo?rednim s?siedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z dogodnym dost?pem do innych miast Trójmiasta.

W ci?gu ostatniej dekady w Wielkim Kacku kilkakrotnie zwi?kszy?a si? ilo?? mieszka?ców, przyby?o kilka tysi?cy mieszka? oraz kilkana?cie nowych ulic. Ulic, których patronami s? postacie z mitologii kaszubskiej lub te? miejscowi bohaterowie, cz?sto dla nowych mieszka?ców s? nieznani i egzotyczni. Aby nowi mieszka?cy uto?samiali si? z nasz? dzielnic?, w??czyli w skuteczne dzia?ania dla poprawy jako?ci ?ycia i wykazali wi?cej spo?ecznej aktywno?ci - poznajmy patronów kilku ulic naszej dzielnicy Wielki Kack...

Czytaj ca?y artyku? - Ulica Damroki | Ulica Gryfa Pomorskiego | Ulica Kro?ni?t | Ulica Goska | Ulica Maszopów               Ulica Stolemów | Ulica Witos?awy | Ulica Zwinis?awy | ?ród?o Marii
Zmieniony ( 02.05.2008. )