100 Kamer w Gdyni!
05.08.2007.
 Nasi w?odarze og?osili przetarg na wykonanie i monta? 100 kamer monitoruj?cych gdy?skie dzielnice.
Wybrany obrazZe statystyk policyjnych wynika, ?e w miejscach gdzie zamontowano poprzednich 16 przest?pczo?? zosta?a ograniczona, a jej wykrywalno?? wzros?a znacznie. Nie jest jeszcze znany termin monta?u kamer. Wiemy jednak, ?e o ich rozmiesczeniu decydowa? b?dzie policja- kieruj?c si? wspó?czynnikiem przest?pczo?ci w rejonie. By? mo?e wp?yw na podejmowane decyzje b?d? mia?y równie? rady dzielnic. Z nieoficjalnytch ?róde? znamy ju? lokalizacj? kilku z planowanych kamer. Na pewno 4 b?d? znajdowa?y si? na Wielkim Kacku min. przy ulicach Gryfa Pomorskiego i ?ródle Marii. Poza tym 6 kamer ustawionych b?dzie na Karwinach, a 2 znich prawdopodobnie skierowane zostan? równie? na Wielki Kack, tak?e conajmniej 2 kamery umieszczone zostan? w okolicach D?brówki.


dod. M. Be?bot

Zmieniony ( 06.05.2008. )