Sesja Rady Dzielnicy Wielki Kack
02.08.2007.
 Dnia 01.08 odby?a si? kolejna sesja Rady Dzielnicy Wielki Kack. Obrady rady prowadzi? przewodnicz?cy p. Mariusz Paj?k. Omawiano min. kwestie zwi?zane z organizacj? festynu 15.08 przy ?ródle Marii, wst?pne projekty bud?etu dzielnicy, oraz problem inwestycji na Wielkim Kacku. Zapraszamy do odwiedzenia naszych radnych na dy?urze w ka?d? ?rod? od godziny 17.00  w siedzibie rady dzielnicy w Szkole Podstawowej nr. 20 (w sierpniu dy?ury pe?ni?: p. Lucyna Winiecka, p. Bo?ena Witecka, p. Micha? Be?bot) W ka?d? ostatni? ?rod? miesi?ca swój dy?ur pe?ni równie? radny miasta p. Stanis?aw Borski.Zapraszamy do zg?aszania swoich problemów drog? internetow?, co stanowi nowo?? w funkcjonowaniu Rady Dzielnicy Wielki Kack. Wszelkie informacje mo?na wysy?a? na adres mail: rada@wielkikack.pl.

doda?: M. Be?bot
Zmieniony ( 06.05.2008. )