Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Nasza Gdynia"
29.10.2010.

Gdynia w swoim za?o?eniu od pocz?tku by?a nowoczesna. Przez wspania?ych ludzi, w cudownie po?o?onym miejscu realizowane by?y najnowocze?niejsze i najodwa?niejsze projekty w Europie. Powsta? najnowocze?niejszy port a potem stocznia, bo Gdynia rozwin??a si? dzi?ki nadmorskiemu po?o?eniu i  gospodarce morskiej.  ?eby kontynuowa? te wspania?e tradycje potrzebne jest wykorzystanie pe?nego kapita?u ludzkiego gdynian. By to osi?gn?? w?adze miasta musz? charakteryzowa? si? wi?kszym otwarciem na ludzi i empati?. Potrzebne jest tworzenie przestrzeni spo?ecznej a nie z?otych klatek, realne konsultacje spo?eczne, rzeczywiste wspieranie przedsi?biorczo?ci, aktywizacja obywatelska, powrót do kluczowej w naszym regionie gospodarki morskiej, ograniczenie w?adzy do 2 kadencji, swobodny dost?p do informacji publicznej - jawno?? dokumentów urz?dowych, o?wiadczenia zamiast za?wiadcze?, darmowy internet wzorowany na mobilnym Rzeszowie, rozwój kulturalny miasta. Potrzebny jest równie? program budowy mieszka? socjalnych i dobra gospodarka komunalnymi, system zach?t podatkowych do inwestowania i osiedlania si? w Gdyni aby liczba mieszka?ców ros?a a nie mala?a jak ostatnio, co ma negatywny wp?yw na bud?et miasta. Dobra s?u?ba zdrowia i opieka stomatologiczna tak?e w szko?ach, skuteczna edukacja przystosowana do rynku pracy, odpowiednia liczba miejsc w przedszkolach i ??obkach, których 20 lat temu w Gdyni by?o 10...a teraz jest 1+filia. Poza tym rozwi?zanie problemów komunikacyjnych: skuteczniejsze sterowanie ruchem, rzeczywista optymalizacja ustawie? ?wiate? na skrzy?owaniach, a nie opowiadanie o inteligentnym systemie sterowania ruchem, doko?czenie drogi Ró?owej, budowa tunelu pod torami w Chyloni, modernizacja SKM. Przede wszystkim nale?y jednak przypomnie? o tym ?e w?adze miasta s? dla mieszka?ców, pe?ni? odpowiedzialn? s?u?b?, któr? mieszka?cy powierzaj? im co 4 lata i maj? zarz?dza? naszymi zasobami dla NASZEGO WSPÓLNEGO DOBRA...

Wszystkich gdynian, którzy chc? i nie boj? si? zaanga?owa? w samorz?dow? prac? dla lepszej przysz?o?ci Gdyni prosz? o kontakt na adres jacek.urban@gmail.comAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj?cymi. W przegl?darce musi by? w??czona obs?uga JavaScript, ?eby go zobaczy?. tel.505925447


Jacek UrbanLogoNG

Zmieniony ( 29.10.2010. )