TEST

Wielki Kack - Gdynia, Trójmiasto, dzielnica, aktualności, firmy, rozrywka

Czas 13:02
29 Marca 2023 (Środa)
Jesteś zainteresowany reklamą na naszej stronie?
Prosimy o kontakt: reklama@wielkikack.pl - formularz
Zapraszamy także na nasze forum dyskusyjne.
http://forum.wielkikack.pl/
Działamy już: 5791 dni.
Forum
23.03.2008.

Jak zapewne wi?kszo?? odwiedzaj?cych pami?ta, pierwszym etapem naszej strony by?o forum, dopiero pó?niej przekszta?cili?my si? w portal. Po d?ugich przemy?leniach postanowili?my reaktywowa? forum dyskusyjne, poniewa? uwa?amy, ?e by?o ono dobr? form? "rozrywki" i kontaktu mi?dzy mieszka?cami Wielkiego Kacka :) Wszystko si? zmieni?o, dlatego tak?e wszystkie posty i tematy nie zosta?y zachowane. Aby móc wypowiada? si? nale?y za?o?y? na forum nowe konto (konto to jest ca?kowicie nie zale?ne od konta tutaj w portalu). My?l?, ?e to dobry krok w kierunku rozwoju strony.

 

http://forum.wielkikack.pl/

 

Tematy i wypowiedzi dotycz?ce forum, a tak?e naszego portalu w dziale: http://forum.wielkikack.pl/viewforum.php?f=20
Wszelkie opinie tak?e te krytyczne s? dla nas motywacj? do pracy, bi? za dosadne s?owa krytyki nie b?dziemy :P

Je?li posiadasz jakie? media (g?ównie zdj?cia, obrazki), informacje, newsy dotycz?ce naszej dzielnicy, które uwa?asz, i? warto by?oby umie?ci? na naszym portalu wypowiedz si?/za?ó? temat w dziale: http://forum.wielkikack.pl/viewforum.php?f=22 Z góry dzi?kujemy za pomoc w rozwoju strony. Wszystkie nades?ane materia?y na pewno zostan? wykorzystane. Wszystko mo?ecie tak?e przysy?a? bezpo?rednio poprzez poczt? elektroniczn? na adres piotrek@wielkikack.pl

Zmieniony ( 23.03.2008. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
-->