TEST

Wielki Kack - Gdynia, Trójmiasto, dzielnica, aktualności, firmy, rozrywka

Czas 11:14
29 Marca 2023 (Środa)
Jesteś zainteresowany reklamą na naszej stronie?
Prosimy o kontakt: reklama@wielkikack.pl - formularz
Zapraszamy także na nasze forum dyskusyjne.
http://forum.wielkikack.pl/
Działamy już: 5791 dni.
Strona startowa
11 NGDH SHERWOOD- DRU?YNA HARCERSKA WIELKIEGO KACKA
20.09.2007.
11 NGDH „SHERWOOD”- DRU?YNA HARCERSKA WIELKIEGO KACKA
 
 Wybrany obraz
    Nie ka?dy zdaje sobie spraw? z faktu, ?e przy naszej szkole podstawowej regularnie spotyka si? m?ska dru?yna harcerska, która za 2 dni b?dzie mia?a za sob? osiem lat pr??nej, nieprzerwanej dzia?alno?ci.
    Historia 11 Niezale?nej Gdy?skiej Dru?yny Harcerskiej rozpoczyna si? 18 wrze?nia 1999 kiedy to harcmistrz Daniel Sienkiewicz „Sienek” (wówczas w stopniu przewodnika) razem z organizatorem Rados?awem Szumi??o „Hidi”zorganizowali pierwsz? zbiórk? przy S.P. nr. 20 w Wielkim Kacku. Dru?yna skompletowa?a si? z absolwentów Dwudziestki urodzonych w latach 1988-1990 Przez lata 11 NGDH uczestniczy?a w kolejnych cotygodniowych zbiórkach, a tak?e biwakach, zimowiskach i obozach Le?nej Szkó?ki- organizacji harcerskiej do której dru?yna nale?y. Z czasem w dru?ynie pojawili si? m?odsi harcerze- przekazani z dru?yny zuchowej.
 

 Wybrany obraz
    Dzi? wi?kszo?? „starej ekipy” posz?a swoimi drogami, ale wykszta?ci?o si? pokolenie zdolne przej?? stery dowodzenia. Rozkazem z dnia 28 lutego 2006 dru?ynowym sta? si? przewodnik Piotr Ananicz „Cyborg”, a przybocznymi organizator Filip Rudolf „Rudy” oraz wywiadowca Bartosz Ma?kowiak „Pampers”. Niegdysiejsi „m?odzi”, harcerze z rocznika 1992 i 1993, staj? si? powoli „starymi”. Z?o?ywszy dwa lata temu przyrzeczenie harcerskie od roku odkrywaj?, pod okiem kadry, tajniki harcerstwa przed nowymi druhami z roczników 1995-1997. Obecnie dru?yna liczy sobie 21 cz?onków, a dru?ynowym i opiekunem prawnym jest przewodnik Piotr Ananicz „Cyborg”.
 Wybrany obraz
    „Sherwood” spotyka si? w ka?d? sobot? o godzinie 9:15 pod S.P. nr 20. Od niedawna pod szko?? dzia?a te? zast?p ?e?ski, który zapewne rozwinie si? z czasem do rozmiarów pr??nej dru?yny. Na zbiórkach udajemy si? prawie zawsze do którego? z pobliskich lasów by na ?onie natury uczy? si? w ciekawy sposób rzemios?a harcerskiego. Dziedziny takie jak historia Polski i harcerstwa, poruszanie si? z map?, przyrodoznawstwo, pierwsza pomoc, czy ogólna zaradno?? nie maj? dla nas tajemnic.Starsi harcerze s? równie? przyuczani do pracy z m?odszymi- przekazywania swojego do?wiadczenia i uczenia pozytywnych warto?ci na w?asnym przyk?adzie. 11 NGDH jest cz??ci? NKIH „Le?na Szkó?ka”- organizacji harcerskiej odr?bnej od ZHP czy ZHR, nastawionej g?ównie na nauk? ?ycia w ?wiecie przyrody. Dru?yna ma na swoim koncie równie? akcj? zbierania makulatury, kiedy to w?asnym wysi?kiem uda?o si? przetransportowa? 600 kg. zdolnego do powtórnego wykorzystania surowca do skupu. Nast?pna taka akcja planowana jest na przysz?? wiosn?.
 Wybrany obraz
    Dru?yna otwarta jest na propozycje wspó?pracy, czy przyjmowanie nowych cz?onków. W tym celu najlepiej skontaktowa? si? z dru?ynowym pod numerem telefonu 609-29-11-55 lub na maila  HYPERLINK "mailto:piotreka@o2.pl"piotreka@o2.pl.
    Czuwaj!
Dru?ynowy 11 NGDH „Sherwood”
pwd. Piotr Ananicz „Cyborg”
 
 
Zmieniony ( 21.09.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
-->