TEST

Wielki Kack - Gdynia, Trójmiasto, dzielnica, aktualności, firmy, rozrywka

Czas 12:47
29 Marca 2023 (Środa)
Jesteś zainteresowany reklamą na naszej stronie?
Prosimy o kontakt: reklama@wielkikack.pl - formularz
Zapraszamy także na nasze forum dyskusyjne.
http://forum.wielkikack.pl/
Działamy już: 5791 dni.
Strona startowa arrow Archiwum wiadomo?ci
Archiwum wiadomo?ci
Gdynia ratuje unikatowe mokrad?a w Wielkim Kacku | Drukuj |
20.04.2008.

Aby ocali? unikatowy, podmok?y teren przy torach niedaleko dworca PKP Gdynia Wielki Kack, pomi?dzy nasypem kolejowym, ul. Sopock? i granic? Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, stworzony zostanie chroniony prawem u?ytek ekologiczny "Jezioro Kackie".

Decyzja ma zapa?? ju? w przysz?ym tygodniu. Grunt, na którym wyst?puj? bardzo rzadkie, a w mie?cie praktycznie niespotykane gatunki zwierz?t i ro?lin, jest obecnie sukcesywnie zasypywany ziemi? oraz gruzem. Jego w?a?cicielom nie mo?na jednak nic zrobi?, bo polskie prawo nie zabrania gromadzenia ziemi i gruzu na swoich dzia?kach. - Po ustanowieniu u?ytku ekologicznego osoby odpowiedzialne za zasypywanie terenu b?dzie mo?na w ko?cu skutecznie kara? - mówi Ewa ?owkiel, wiceprezydent Gdyni. - Nasza decyzja nie niesie te? ?adnych konsekwencji finansowych dla gminy, w?a?cicielom tego gruntu nie b?d? przys?ugiwa?y odszkodowania. A nie ma ?adnych w?tpliwo?ci, ?e unikatowy obszar "Jeziora Kackiego" trzeba chroni?. W?a?nie przez to, ?e jest zasypywany ziemi?, wysycha.
Zdaniem urz?dników, osoby zasypuj?ce podmok?e ??ki robi? to z premedytacj?, aby potem mo?na by?o wyst?pi? o przekwalifikowanie dzia?ek na budowlane i sprzeda? z wielokrotnym zyskiem deweloperom. - Aby taki teren nadawa? si? do celów budowlanych, z pewno?ci? trzeba by by?o go osuszy? - mówi Marek Karzy?ski, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego w Gdyni.
Stanis?aw Borski, przewodnicz?cy Komisji Samorz?dno?ci Lokalnej i Bezpiecze?stwa Rady Miasta Gdyni, dorasta? w domu niedaleko "Jeziora Kackiego". Mówi, ?e obj?cie tego gruntu ochron? to bardzo dobry pomys?. - Przed wojn? w tej naturalnej dolinie rzeczywi?cie by?o prawdziwe jezioro - mówi Borski. - Wysch?o, gdy budowano lini? kolejow? i nasyp. Potem jednak, kiedy powstawa?a ulica Chwaszczy?ska, zablokowano naturalny odp?yw wody z tego terenu i znowu powsta?o jezioro, zarybi?o si?. Okaza?o si?, niestety, ?e woda zagra?a nasypowi kolejowemu, dlatego jej odp?yw z powrotem trzeba by?o udro?ni?. Borski dodaje, ?e ju? osiem lat temu, gdy by? przewodnicz?cym Rady Dzielnicy Wielki Kack, dochodzi?y do niego skargi od mieszka?ców, ?e ten teren jest zasypywany. - Wielokrotnie wzywali?my Stra? Miejsk?, ale funkcjonariusze byli bezsilni - mówi Borski. - Nie by?o sposobu, aby ukara? osoby, które zasypywa?y ??ki z my?l? o przekszta?ceniu gruntu na budowlany. Teraz to si? zmieni.
"Jezioro Kackie" b?dzie ósmym u?ytkiem ekologicznym w Gdyni. Sze?? wcze?niejszych ustanowiono na obrze?ach D?browy. Siódmy znajduje si? w Kolibkach. O jego powstaniu zdecydowa? wojewoda pomorski. U?ytków by?oby jednak wi?cej, gdyby nie fakt, ?e przed dwoma laty jeden z nich, na D?browie, trzeba by?o zlikwidowa?. Historia by?a identyczna jak ta w przypadku Wielkiego Kacka. W?a?ciciel gruntu, licz?c na przekwalifikowanie go na budowlany, zasypa? ziemi? znajduj?ce si? przy lesie torfowiska, przez co zniszczy? unikatowe stanowiska rosiczek. W?adze Gdyni zawiadomi?y o tym fakcie Wojewódzki Inspektorat Ochrony ?rodowiska, ale reakcji z jego strony nie by?o. Gdy?scy w?odarze zapowiedzieli natomiast, ?e nigdy nie zgodz? si? na zmian? sposobu przeznaczenia tego gruntu tak, aby mog?y by? na nim budowane domy.

 
Pomorski Festiwal Regionów | Drukuj |
20.04.2008.

26 i 27 kwietnia, odb?dzie si? nietypowa impreza "Pomorski Festiwal Regionów". Podczas dwudniowego eventu na terenie Galerii Ba?tyckiej mo?na b?dzie zobaczy? i spróbowa? wszystkich najwi?kszych "smako?yków" naszego województwa. Zarówno w sensie dos?ownym, jak i metaforycznym.Festiwal Regionów

    W programie m.in. prezentacje najciekawszych miejsc województwa pomorskiego, ciekawe pomys?y na wycieczki "ma?e i du?e" - czyli wypady weekendowe, a tak?e na sp?dzenie wspania?ego urlopu w malowniczych zak?tkach naszego regionu. B?dzie te? mo?na zapozna? si? z kuchni? poszczególnych regionów Pomorza, a tak?e odkry? turystyczne produkty województwa pomorskiego.

    Podczas festiwalu promowane b?d? równie? imprezy cyklicznie organizowane w naszym regionie takiej jak Mistrzostwa ?wiata w Po?awianiu Bursztynu organizowane w Jantarze. Wydarzenie to b?dzie równie? doskona?? okazj? do poznania aktualnej oferty turystyki aktywnej. Profesjonalni trenerzy golfa wprowadz? Pa?stwa w tajniki tego sportu na specjalnie przygotowanym "mini golfie". Dla lubi?cych bardziej ekstremalne sporty prezentowa? si? b?d? firmy oferuj?ce nauk? i sprz?t do np. kitesurfingu czy jazd? quadami. 

    Podczas festiwalu odkryjecie Pa?stwo nie tylko malownicze zak?tki województwa pomorskiego, ale zdob?dziecie te? praktyczne informacje, które u?atwi? i uatrakcyjni? Wasze ma?e i du?e podró?e. Sprawdzone informacje dotycz?ce bazy noclegowej, pomog? Pa?stwu wybra? najlepszy nocleg, a szczegó?owe dane o imprezach w regionie pozwol? pojecha? tam, gdzie w danym momencie dziej? si? rzeczy najciekawsze. Z kolei dla ceni?cych relaks oraz odnow? biologiczn? pomorskie hotele przygotowa?y bogat? ofert? spa i wellness. Ju? podczas Pomorskiego Festiwalu Regionów mo?na b?dzie skorzysta? z masa?u gor?cymi kamieniami czy muszlami morskimi. Wydarzenie to jest doskona?? okazj? dla osób chc?cych w ?atwy sposób pozna? bogat? ofert? turystyczn? naszego regionu. Dzi?ki tej imprezie odkryjecie Pa?stwo nowe miejsca na sp?dzenie wolnego czasu.

    Wi?cej szczegó?ów na temat Pomorskiego Festiwalu Regionów na stronie Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Galerii Ba?tyckiej

 
Forum | Drukuj |
23.03.2008.

Jak zapewne wi?kszo?? odwiedzaj?cych pami?ta, pierwszym etapem naszej strony by?o forum, dopiero pó?niej przekszta?cili?my si? w portal. Po d?ugich przemy?leniach postanowili?my reaktywowa? forum dyskusyjne, poniewa? uwa?amy, ?e by?o ono dobr? form? "rozrywki" i kontaktu mi?dzy mieszka?cami Wielkiego Kacka :) Wszystko si? zmieni?o, dlatego tak?e wszystkie posty i tematy nie zosta?y zachowane. Aby móc wypowiada? si? nale?y za?o?y? na forum nowe konto (konto to jest ca?kowicie nie zale?ne od konta tutaj w portalu). My?l?, ?e to dobry krok w kierunku rozwoju strony.

 

http://forum.wielkikack.pl/

 

Tematy i wypowiedzi dotycz?ce forum, a tak?e naszego portalu w dziale: http://forum.wielkikack.pl/viewforum.php?f=20
Wszelkie opinie tak?e te krytyczne s? dla nas motywacj? do pracy, bi? za dosadne s?owa krytyki nie b?dziemy :P

Je?li posiadasz jakie? media (g?ównie zdj?cia, obrazki), informacje, newsy dotycz?ce naszej dzielnicy, które uwa?asz, i? warto by?oby umie?ci? na naszym portalu wypowiedz si?/za?ó? temat w dziale: http://forum.wielkikack.pl/viewforum.php?f=22 Z góry dzi?kujemy za pomoc w rozwoju strony. Wszystkie nades?ane materia?y na pewno zostan? wykorzystane. Wszystko mo?ecie tak?e przysy?a? bezpo?rednio poprzez poczt? elektroniczn? na adres piotrek@wielkikack.pl

 
11 NGDH SHERWOOD- DRU?YNA HARCERSKA WIELKIEGO KACKA | Drukuj |
20.09.2007.
11 NGDH „SHERWOOD”- DRU?YNA HARCERSKA WIELKIEGO KACKA
 
 Wybrany obraz
    Nie ka?dy zdaje sobie spraw? z faktu, ?e przy naszej szkole podstawowej regularnie spotyka si? m?ska dru?yna harcerska, która za 2 dni b?dzie mia?a za sob? osiem lat pr??nej, nieprzerwanej dzia?alno?ci.
    Historia 11 Niezale?nej Gdy?skiej Dru?yny Harcerskiej rozpoczyna si? 18 wrze?nia 1999 kiedy to harcmistrz Daniel Sienkiewicz „Sienek” (wówczas w stopniu przewodnika) razem z organizatorem Rados?awem Szumi??o „Hidi”zorganizowali pierwsz? zbiórk? przy S.P. nr. 20 w Wielkim Kacku. Dru?yna skompletowa?a si? z absolwentów Dwudziestki urodzonych w latach 1988-1990 Przez lata 11 NGDH uczestniczy?a w kolejnych cotygodniowych zbiórkach, a tak?e biwakach, zimowiskach i obozach Le?nej Szkó?ki- organizacji harcerskiej do której dru?yna nale?y. Z czasem w dru?ynie pojawili si? m?odsi harcerze- przekazani z dru?yny zuchowej.
 
Czytaj całość
 
Festyn Rodzinny | Drukuj |
13.08.2007.

 

Rada Dzielnicy Wielki Kack zaprasza na:Wybrany obraz
FESTYN Rodzinnyw dniu 15.08.07
Gdynia, Wielki Kack
?ród?o Marii za Obwodnic?
W Programie:
(od 15.00 do 21.00)

 Nabo?e?stwo w j?zyku kaszubskim - godz. 15.00
 Widowisko: "Spotkanie z Neptunem"
 Zabwawa taneczna z zespo?em muzycznym
 Gry i konkursy dla doros?ych i dzieci
 Chrzest morski

 Ponadto: Plac Zabaw, Stoiska Handlowe, Zabawki, Przek?ski, Ogródek Gastronomiczny, Wata Cukrowa, Popcorn.

 dod. M. Be?bot

 
100 Kamer w Gdyni! | Drukuj |
05.08.2007.
 Nasi w?odarze og?osili przetarg na wykonanie i monta? 100 kamer monitoruj?cych gdy?skie dzielnice.
Wybrany obrazZe statystyk policyjnych wynika, ?e w miejscach gdzie zamontowano poprzednich 16 przest?pczo?? zosta?a ograniczona, a jej wykrywalno?? wzros?a znacznie. Nie jest jeszcze znany termin monta?u kamer. Wiemy jednak, ?e o ich rozmiesczeniu decydowa? b?dzie policja- kieruj?c si? wspó?czynnikiem przest?pczo?ci w rejonie. By? mo?e wp?yw na podejmowane decyzje b?d? mia?y równie? rady dzielnic. Z nieoficjalnytch ?róde? znamy ju? lokalizacj? kilku z planowanych kamer. Na pewno 4 b?d? znajdowa?y si? na Wielkim Kacku min. przy ulicach Gryfa Pomorskiego i ?ródle Marii. Poza tym 6 kamer ustawionych b?dzie na Karwinach, a 2 znich prawdopodobnie skierowane zostan? równie? na Wielki Kack, tak?e conajmniej 2 kamery umieszczone zostan? w okolicach D?brówki.


dod. M. Be?bot

 
Sesja Rady Dzielnicy Wielki Kack | Drukuj |
02.08.2007.
 Dnia 01.08 odby?a si? kolejna sesja Rady Dzielnicy Wielki Kack. Obrady rady prowadzi? przewodnicz?cy p. Mariusz Paj?k. Omawiano min. kwestie zwi?zane z organizacj? festynu 15.08 przy ?ródle Marii, wst?pne projekty bud?etu dzielnicy, oraz problem inwestycji na Wielkim Kacku. Zapraszamy do odwiedzenia naszych radnych na dy?urze w ka?d? ?rod? od godziny 17.00  w siedzibie rady dzielnicy w Szkole Podstawowej nr. 20 (w sierpniu dy?ury pe?ni?: p. Lucyna Winiecka, p. Bo?ena Witecka, p. Micha? Be?bot) W ka?d? ostatni? ?rod? miesi?ca swój dy?ur pe?ni równie? radny miasta p. Stanis?aw Borski.Zapraszamy do zg?aszania swoich problemów drog? internetow?, co stanowi nowo?? w funkcjonowaniu Rady Dzielnicy Wielki Kack. Wszelkie informacje mo?na wysy?a? na adres mail: rada@wielkikack.pl.

doda?: M. Be?bot
 
Bitwa o Torpedowni? -konkurs sk?adów hip-hopowych | Drukuj |
23.07.2007.
 21.07 w Gdyni na Babich Do?ach w klubie Torpedownia odby?a si? Bitwa o Torpedowni? -konkurs sk?adów hip-hopowych, w którym do wygrania by? profesjonalny sprz?t muzyczny do nagrywania wokalu. Imprez? poprowadzi? znany z freestylowych akcji Bo?niak. Po kolei zaprezentowa?y si? sk?ady: 2miasta Pó?nocy, Esip i Nor, Krap, Akustyka, Popej prosukcja, Akustyka, 2xl Epicentroom, DSR C Mariusz. Mi?dzy wyst?pami sk?adów, odbywa?y si? pojedynki freestylowe i popisy trójmieskich dj-ów.
Zwyci?skie okaza?y si? by? dwie hip-hopowe brygady reprezentuj?ce Gdyni?:

 
Czytaj całość
 
Arka Gdynia u progu sezonu 2007/08 | Drukuj |
23.07.2007.

 

Wybrany obraz

 

    Po wielu perypetiach, których ?wiadkami byli?my w minionym sezonie, wszystko wydaje si? wychodzi? na prost? i zmierza? w dobrym kierunku. Przypomnijmy, ?e ubieg?y sezon, a raczej jego wiosenna cz??? by?a ci?g?ym pasmem nieszcz???, które zepchn??y Ark? do drugiej ligi. Zacz??o si? od aresztowa? na masow? skal?, w wyniku których za kratki trafi?o wiele osób zwi?zanych z Ark?, z prezesem w??cznie. W klubie, na wyra?ny rozkaz w?a?ciciela g?ównego sponsora, firmy Prokom – Ryszarda Krauzego, przyznano si? do wszystkich zarzutów i dokonano w ten sposób swoistego „oczyszczenia”.

Czytaj całość
 
Heineken Opener Festival 2007 | Drukuj |
20.07.2007.
    By? taki weekend, kiedy to Gdynia sta?a si? ,,Mekk?" dla 40 tysi?cy fanów ró?nych gatunków muzycznych i ró?nych wykonawców ?wiatowego formatu. Pielgrzymi przyw?drowali zarówno z ca?ej Polski, jak i Europy. Gdy?ski Heineken Open'er Festival, bowiem znajduje si? na letniej mapie festiwalowej Europy, ?ci?gaj?c, ca?kiem s?usznie zreszt?, t?umy uczestników. Nic w tym zaskakuj?cego nie ma, je?eli we?miemy pod uwag? fakt, jakiego kalibru arty?ci do nas zawitali. Nie zabrak?o gwiazd, które od lat ?wiec? blaskiem na ?wiatowej scenie.
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 11 - 20 z 20
 
-->