TEST

Wielki Kack - Gdynia, Trójmiasto, dzielnica, aktualności, firmy, rozrywka

Czas 3:57
6 Czerwca 2023 (Wtorek)
Jesteś zainteresowany reklamą na naszej stronie?
Prosimy o kontakt: reklama@wielkikack.pl - formularz
Zapraszamy także na nasze forum dyskusyjne.
http://forum.wielkikack.pl/
Działamy już: 5860 dni.
Strona startowa
Sklep Strzelecki | Drukuj |
Redaktor: seba   

Zapraszam do sklepu strzeleckiego Gdynia Wielki Kack ul. ?ród?o Marii 37 .

Niebawem ma powsta? Klub Strzelecki wi?cej informacji http://sklep-strzelecki.pl/

Zapraszamy .

 

 
Zagin?? Jacek Urban. | Drukuj |
Redaktor: seba   

Z ustale? policji wynika, ?e gdy?ski spo?ecznik i cz?onek organizacji pozarz?dowych spakowa? torb?, wyszed? z domu i wyjecha?. - Wielokrotnie opowiada? o tanich wycieczkach na Cypr - mówi znajoma zaginionego.

 
Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Nasza Gdynia" | Drukuj |
Redaktor: seba   

Gdynia w swoim za?o?eniu od pocz?tku by?a nowoczesna. Przez wspania?ych ludzi, w cudownie po?o?onym miejscu realizowane by?y najnowocze?niejsze i najodwa?niejsze projekty w Europie. Powsta? najnowocze?niejszy port a potem stocznia, bo Gdynia rozwin??a si? dzi?ki nadmorskiemu po?o?eniu i  gospodarce morskiej.  ?eby kontynuowa? te wspania?e tradycje potrzebne jest wykorzystanie pe?nego kapita?u ludzkiego gdynian. By to osi?gn?? w?adze miasta musz? charakteryzowa? si? wi?kszym otwarciem na ludzi i empati?. Potrzebne jest tworzenie przestrzeni spo?ecznej a nie z?otych klatek, realne konsultacje spo?eczne, rzeczywiste wspieranie przedsi?biorczo?ci, aktywizacja obywatelska, powrót do kluczowej w naszym regionie gospodarki morskiej, ograniczenie w?adzy do 2 kadencji, swobodny dost?p do informacji publicznej - jawno?? dokumentów urz?dowych, o?wiadczenia zamiast za?wiadcze?, darmowy internet wzorowany na mobilnym Rzeszowie, rozwój kulturalny miasta. Potrzebny jest równie? program budowy mieszka? socjalnych i dobra gospodarka komunalnymi, system zach?t podatkowych do inwestowania i osiedlania si? w Gdyni aby liczba mieszka?ców ros?a a nie mala?a jak ostatnio, co ma negatywny wp?yw na bud?et miasta. Dobra s?u?ba zdrowia i opieka stomatologiczna tak?e w szko?ach, skuteczna edukacja przystosowana do rynku pracy, odpowiednia liczba miejsc w przedszkolach i ??obkach, których 20 lat temu w Gdyni by?o 10...a teraz jest 1+filia. Poza tym rozwi?zanie problemów komunikacyjnych: skuteczniejsze sterowanie ruchem, rzeczywista optymalizacja ustawie? ?wiate? na skrzy?owaniach, a nie opowiadanie o inteligentnym systemie sterowania ruchem, doko?czenie drogi Ró?owej, budowa tunelu pod torami w Chyloni, modernizacja SKM. Przede wszystkim nale?y jednak przypomnie? o tym ?e w?adze miasta s? dla mieszka?ców, pe?ni? odpowiedzialn? s?u?b?, któr? mieszka?cy powierzaj? im co 4 lata i maj? zarz?dza? naszymi zasobami dla NASZEGO WSPÓLNEGO DOBRA...

Wszystkich gdynian, którzy chc? i nie boj? si? zaanga?owa? w samorz?dow? prac? dla lepszej przysz?o?ci Gdyni prosz? o kontakt na adres jacek.urban@gmail.comAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj?cymi. W przegl?darce musi by? w??czona obs?uga JavaScript, ?eby go zobaczy?. tel.505925447


Jacek UrbanLogoNG

 
Widzia?e? co? ciekawego? | Drukuj |
Redaktor: seba   

Widzia?e? co? ciekawego? Zrobi?e? zdj?cie? Podziel si? informacjami z innymi u?ytkownikami portalu! Czekamy na Twoj? wiadomo??

 
Og?oszenia .... | Drukuj |
Redaktor: seba   

Przypominam Iz storna jest dla spo?ecznosci Wielkiego Kacka i nie tylko.Reklamy i ogloszenia sa dodawane bezplatnie jesli  firma lub osoba prywatna pochodzi z naszej dzielnicy badz okolic .Funkcjonowanie strony nie dostarcza Nam ?adnych korzy?ci maj?tkowych.Dla ch?tnych grup , zrzeszen i kol istniejacych na naszej dzielnicy mozemy zalozcy fora i pod strony , wystarczy do nas napisac lub umowic sie na spotkanie.

 
Festyn Rodzinny | Drukuj |
Redaktor: seba   

W imieniu Rady Dzialnicy Wielki Kack serdecznie zapraszam na festyn rodzinny, który odb?dzie si? 15 sierpnia 2008 roku o godz. 15.00-21.00 przy ?ródle Marii (za obwodnic?). Festyn rozpocznie si? msz? ?w. w j?zyku kaszubskim o godz. 15.00. Po mszy zapraszam na gry, konkursy, ta?ce, a w przerwie na wystaw? fotograficzn? pt. „Wielki Kack wczoraj i dzi?”


Mariusz Paj?k

 
Poznajemy patronów naszych ulic | Drukuj |
Redaktor: Piotrek   

Wielki Kack z pereferyjnej dzielnicy Gdyni sta? si? jedn? z najpi?kniejszych dzielnic miasta, doskonale skomunikowany, w bezpo?rednim s?siedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z dogodnym dost?pem do innych miast Trójmiasta.

W ci?gu ostatniej dekady w Wielkim Kacku kilkakrotnie zwi?kszy?a si? ilo?? mieszka?ców, przyby?o kilka tysi?cy mieszka? oraz kilkana?cie nowych ulic. Ulic, których patronami s? postacie z mitologii kaszubskiej lub te? miejscowi bohaterowie, cz?sto dla nowych mieszka?ców s? nieznani i egzotyczni. Aby nowi mieszka?cy uto?samiali si? z nasz? dzielnic?, w??czyli w skuteczne dzia?ania dla poprawy jako?ci ?ycia i wykazali wi?cej spo?ecznej aktywno?ci - poznajmy patronów kilku ulic naszej dzielnicy Wielki Kack...

 
Festyn | Drukuj |
Redaktor: Piotrek   
W sobot? 3 maja odb?dzie si? Festyn kulturalno - rozrywkowy przy kapliczce ?ród?o Marii w Gdyni Wielkim Kacku. Rozpocz?cie o godz. 15.00 - nabo?e?stwem majowym. W programie ponadto m. in.: wy?cig kolarski, turniej szachowy, gry, zabawy, konkursy i wyst?py artystyczne. Serdecznie zapraszamy!

Aktualizacja: Zapraszamy do naszej galerii, gdzie znajduje si? kilka zdj?? z przebiegu festynu
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 8 z 12
 
-->